ประกาศประธานรัฐสภา เรื่อง บัญชีรายชื่อพร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (2) (ก) (ข) และ (ค) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศประธานรัฐสภา เรื่อง บัญชีรายชื่อพร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 211 ทวิ (2) (ก) (ข) และ (ค) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/103994.
View online Resources