ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3884 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย - ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุมสัมมนา และนิทรรศการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3884 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย - ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุมสัมมนา และนิทรรศการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/122291.
View online Resources