ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แก้ไขประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชา [ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แก้ไขประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชา [ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/180688.
View online Resources