ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2560 ถึงปี 2562 (ฉบ้ับที่ 3) พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2560 ถึงปี 2562 (ฉบ้ับที่ 3) พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/556789.
View online Resources