ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 23/2549 ระหว่าง นางนิตยา วรวุฒิ ผู้ฟ้องคดี กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [คดีหมายเลขแดงที่ 23/2549 ระหว่าง นางนิตยา วรวุฒิ ผู้ฟ้องคดี กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219232.
View online Resources