คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4525/2550 เรื่อง มอบอำนาจการกำหนดสถานที่สำหรับปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4525/2550 เรื่อง มอบอำนาจการกำหนดสถานที่สำหรับปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่างให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/84955.
View online Resources