รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/วันที่ 8 สิงหาคม 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/425166.
View online Resources