ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1988). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/155712.
View online Resources