กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128095.
View online Resources