ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 6

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 6. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92143.
View online Resources