ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการขุดเจาะบ่อบาดาล และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายเก็บน้ำ ระบบส่งท่อน้ำ

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการขุดเจาะบ่อบาดาล และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายเก็บน้ำ ระบบส่งท่อน้ำ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/19824.
View online Resources