ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (นายจิรายุ จรัสเสถียร) จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (นายจิรายุ จรัสเสถียร) จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/37241.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล