เอกสารประกอบการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดประชุมสัมมนา เรื่อง " แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัด " วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลอ้างอิง
(2007). เอกสารประกอบการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดประชุมสัมมนา เรื่อง " แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัด " วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/467763.
View online Resources