ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548082.
View online Resources