ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การบังคับใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกที่มีพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมซึ่งยังผลิตได้อย่างต่อเนื่องหลังสิ้นอายุสัมปทาน พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การบังคับใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบกที่มีพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมซึ่งยังผลิตได้อย่างต่อเนื่องหลังสิ้นอายุสัมปทาน พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573242.
View online Resources