บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5/2495 (วิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2495 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5/2495 (วิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2495 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212999.
View online Resources