ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/125353.
View online Resources