ระเบียบคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ระเบียบคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595559.
View online Resources