สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ. 2562 = Statistical Thailand 2019

dc.contributor.orgUnitกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงานTH
dc.date.accessioned2022-02-10T07:25:41Z
dc.date.available2022-02-10T07:25:41Z
dc.date.issued2019TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ PREFACE สารบัญตาราง ส่วนที่ 1 สถิติข้อมูลของประเทศในกลุ่มอาเซียน สถิติด้านประชากร -จำนวนประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2562 (ล้าน) -จำนวนประชากรคาดประมาณในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2568 และ 2593 -ร้อยละของประชากรอายุ <15 และ 65+ ปี ในกลุ่มประเทศอาเซียน -จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร ในกลุ่มประเทศอาเซียน -อัตราการย้ายถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน 2558-2563 -อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ (%) ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2562 -อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ในกลุ่มประเทศอาเซียน -อัตราเจริญพันธุ์รวม ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2562 -อัตราการเกิดในมารดาวัยรุ่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2552-2560 -อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในกลุ่มประเทศอาเซียน -อัตราตายต่อประชากร 1,000 คน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2562 -อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2561 -ความครอบคลุมการจดทะเบียนการเกิดและการตาย ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2551-2559 สถิติด้านสถานะสุขภาพ -อัตราอุบัติการณ์โรค วัณโรค มาลาเรีย และผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -จำนวนการป่วยจากโรคต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน -อัตราตายจากการถูกทำร้ายของประชากร ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2555-2560 -อัตรการตายจากโรคต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน -อัตราการตายของมารดา ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2558 -ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐต่อค่าใช้จ่ายภาครัฐ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยจ่ายเงินเองต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาคเอกชน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2561 -อัตราเกิดไร้ชีพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2558 -อัตราตายทารกแรกเกิดในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -อัตราทารกตายในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -อัตราตายในเด็กต่ำกว่า 5 ปี ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2556, 2558 และ 2559 -อัตราตายในกลุ่มอายุ 15-60 ปี ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -จำนวนโรงพยาบาลต่อประชากร 10,000 คน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2558 -จำนวนแพทย์ต่อประชากร 10,000 คน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2553-2561 -จำนวนพยาบาลต่อประชากร 1,000 คน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -ทันตแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2550-2559 -จำนวนเภสัชกรต่อประชากร 1,000 คน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2550-2559 -ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2548-2560 -ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2559 -ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2559 สถิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ -ดัชนีคุณภาพชีวิตในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2561 -รายได้ประชาชาติ ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2561 -ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2561 -อัตราการรู้หนังสือในกลุ่มประเทศอาเซียน -ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ในกลุ่มประเทศอาเซียน -อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2561 -ร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามภาคเกษตรกรรมและบริการในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -อัตราการจ้างงานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2560 -อัตราการใช้อินเตอร์เน็ตของประชากร 100 คน ในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2559 ส่วนที่ 2 สถิติข้อมูลของประเทศไทย สถิติด้านประชากร -ประชากรโลก จำแนกตามภูมิภาค พ.ศ. 2562 -การจัดลำดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2593 -ประเทศที่มีอัตราเจริญพันธุ์รวมสูงสุดและต่ำสุด พ.ศ. 2562 -จำนวนประชากรกลางปีของประเทศไทย จากการจดทะเบียน จำแนกเป็นรายภาคและเพศ พ.ศ. 2557-2561 -จำนวนประชากรคาดประมาณของประเทศไทย จำแนกตามภาคและเพศ พ.ศ. 2560-2578 -อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ พ.ศ. 2552-2561 -อัตราเจริญพันธ์รวมของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2562 -อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ พ.ศ. 2560-2583 -อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย พ.ศ. 2553-2583 สถิติด้านสถานะสุขภาพ -อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ พ.ศ. 2557-2561 -การจัดลำดับสาเหตุการตายตามกลุ่มสาเหตุการตาย 10 กลุ่มแรก (ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10) พ.ศ. 2559-2561 -อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2555-2561 -อัตราตายมารดา อัตราทารกตายและอัตราตายของเด็กต่ำกว่า 5 ปี พ.ศ. 2557-2561 -การจัดลำดับความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย จำแนกตามเพศ (DALYs) พ.ศ. 2557 -อัตราป่วยด้วยโรคทางจิตต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2556-2560 -อัตราป่วยด้วยโรคที่้ป้องกันได้ด้วยวัคซีนต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2555-2560 -อัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2555-2560 -ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพรวมและรายจ่ายสุขภาพภาครับและภาคเอกชน พ.ศ. 2552-2556 -จำนวนบุคลากรสาธารณสุข จำแนกตามประเภทบุคลากร พ.ศ. 2556-2561 -สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข ต่อประชากร พ.ศ. 2556-2561 -ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา พ.ศ. 2550-2560 -จำนวนและร้อยละของประชากรที่พิการ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2555 -ผลการจัดอันดับดัชนีขีดความสามารถระดับโลกด้านสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2561 -ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2560 สถิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ -สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย จำแนกตามภาค พ.ศ. 2558-2561 -จำนวนและร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2562 -อัตราการว่างงาน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2556-2561 -อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2561 -อัตราการเรียนต่อนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา 2556-2560 -จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบ ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2560 -ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ จำแนกตามภาค พ.ศ. 2560-2561 -ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามภาค พ.ศ. 2560-2561 -ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจำแนกตามภาค พ.ศ. 2560-2561 -ร้อยละการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทย พ.ศ. 2555-2560 -อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของประเทศไทย 2551-2562 -ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ตามราคาประจำปี พ.ศ. 2555-2561 -ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำแนกตามสาขาการผลิต ตามราคาประจำปี พ.ศ. 2558-2561 -ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 -ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2558-2560
dc.format.extent145TH
dc.identifier2562_สรุปสถิติที่สำคัญ_ณัชฐรัตน์.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/593143
dc.language.isothaTH
dc.publisherกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขTH
dc.subjectสถิติไทย ปี 2562TH
dc.subjectสถิติสาธารณสุข ปี 2562TH
dc.subjectสถิติในกลุ่มประเทศอาเซียนTH
dc.titleสรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ. 2562 = Statistical Thailand 2019TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2562
nalt.publicationPlaceนนทบุรีTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2562_สรุปสถิติที่สำคัญ_ณัชฐรัตน์.pdf
ขนาด:
2.14 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล