ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6241 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วยไฟฟ้า เล่ม 7(1) ลูกถ้วยหลักรับสายไฟฟ้า : พอร์ซเลน

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6241 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกถ้วยไฟฟ้า เล่ม 7(1) ลูกถ้วยหลักรับสายไฟฟ้า : พอร์ซเลน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585786.
View online Resources