การสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย = Building Thailand Competitiveness

ข้อมูลอ้างอิง
รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ (2006). การสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย = Building Thailand Competitiveness. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567763.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล