ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขและวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขและวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258875.
View online Resources