กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 425/ร. เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหล่ายท่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหล่ายท่า หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน [ของ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 425/ร. เรื่อง ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหล่ายท่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหล่ายท่า หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน [ของ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606270.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล