บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 436 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 2 (2017). บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 436 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002850.
View online Resources