ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (ตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนก คดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาคและอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จำนวน 9 ราย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (ตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนก คดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาคและอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จำนวน 9 ราย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219771.
View online Resources