คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 17/2559 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานเอพีซีบี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 17/2559 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานเอพีซีบี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/511519.
View online Resources