กฎ ก.ร. ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). กฎ ก.ร. ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258783.
View online Resources