ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีน ภาคเหนือ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528469.
View online Resources