ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2534

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2534. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/117567.
View online Resources