พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอำเภอท่าปลา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2511

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1968). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอำเภอท่าปลา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2511. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28504.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล