ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าสิ่งทอและรายการสินค้าด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มิใช่ด้าย ผ้าผืนและเสื้อผ้าสำเร็จรูป พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าสิ่งทอและรายการสินค้าด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มิใช่ด้าย ผ้าผืนและเสื้อผ้าสำเร็จรูป พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/232428.
View online Resources