คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ 84 / 2523 เรื่อง การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1981). คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ 84 / 2523 เรื่อง การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/98682.
View online Resources