รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นราภัทร เพชรมณี (2020). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/576537.
View online Resources