ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 3/2550 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 3/2550 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80193.
View online Resources