ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี 2556

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/431052.
View online Resources