ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/482342.
View online Resources