กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1953). กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222734.
View online Resources