ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่บางส่วนในตำบลสนามชัย ตำบลรั้วใหญ่ ตำบลท่าพี่เลี้ยง และตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่บางส่วนในตำบลสนามชัย ตำบลรั้วใหญ่ ตำบลท่าพี่เลี้ยง และตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265480.
View online Resources