ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2552 (งวดที่ 2) พ.ศ.2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจัดสรรปริมาณนมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2552 (งวดที่ 2) พ.ศ.2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130903.
View online Resources