ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงาน เขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2525

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงาน เขตอำนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2525. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109430.
View online Resources