ขอให้สภาฯ พิจารณาการปรับปรุงถนนจากตําบลลํานารายณ์ ไปตําบลบัวชุม วัดชงโก ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี อําเภอเทพสถิต ถึงตําบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นถนน 4 ช่องจราจร

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ขอให้สภาฯ พิจารณาการปรับปรุงถนนจากตําบลลํานารายณ์ ไปตําบลบัวชุม วัดชงโก ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี อําเภอเทพสถิต ถึงตําบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นถนน 4 ช่องจราจร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/19738.
View online Resources