ประกาศสุขาภิบาลคลองท่อมใต้ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่ อันต้องเสียภาษี โรงเรือน ประจำปี พ.ศ. 2515 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1972). ประกาศสุขาภิบาลคลองท่อมใต้ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่ อันต้องเสียภาษี โรงเรือน ประจำปี พ.ศ. 2515 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/244967.
View online Resources