ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3076 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลีเซอรอลบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรม - การหาความหนาแน่น ที่อุณหภูมิ20 องศาเซลเซียส

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3076 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลีเซอรอลบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรม - การหาความหนาแน่น ที่อุณหภูมิ20 องศาเซลเซียส. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212341.
View online Resources