ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย [นายกษิต ภิรมย์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย [นายกษิต ภิรมย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/136393.
View online Resources