ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงแรงงาน : จำนวน 9 ราย 1. นายสุรพล พลอยสุข ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงแรงงาน : จำนวน 9 ราย 1. นายสุรพล พลอยสุข ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558227.
View online Resources