ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3000 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 10 การหาความหนาแน่น -วิธีพิกโนมิเตอร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3000 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม เล่ม 10 การหาความหนาแน่น -วิธีพิกโนมิเตอร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191771.
View online Resources