รายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในส่วนที่ 1 รายงานการแสดงวิสัยทัศน์ของนายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). รายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในส่วนที่ 1 รายงานการแสดงวิสัยทัศน์ของนายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76804.
View online Resources