ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ พ.ศ.2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ พ.ศ.2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/123879.
View online Resources