ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนทหาร (พลอากาศตรี ไมตรี เทียมศักดิ์, พลอากาศตรี รังสรรค์ กัณหเนตร, พลอากาศตรี วิชิต ลายประดิษฐ์, พลอากาศตรี อุทิศแก้วโอภาส)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนทหาร (พลอากาศตรี ไมตรี เทียมศักดิ์, พลอากาศตรี รังสรรค์ กัณหเนตร, พลอากาศตรี วิชิต ลายประดิษฐ์, พลอากาศตรี อุทิศแก้วโอภาส). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/105216.
View online Resources