ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/161599.
View online Resources